مهم نیست با من چه میکنند  ، مهم آن است که دانش حقوقی مهندسین این کشور بالا برود  ،  ما می سوزیم همچون شمع و روشنایی حقوقی می دهیم به مهندسین
من روزی خواهم مرد…..من روزی خواهم مرد  مثل بقیه ،  مثل بقیه شلوغی های این عالم
اما نگران نیستم  ، چون دانه های دانش حقوق مهندسی را پراکنده کرده ام   ،  در هر زمینی و زیر هر آسمانی   ،  و ایمان دارم ، روزی باران     ،    با پاکیش
نشان خواهد داد دانه هایمان را کجا کاشته ایم   ،    آنقدر دانه می پاشیم که زاغها و زغن ها نیز از آن ببرند و سیر بخورند
به قول جناب فردوسی      نمیرم از این پس که من زنده‌ام       که تخم سخن را پراکنده‌ام  

سفراول جلسات ۱ تا ۲۲

سفردوم جلسات ۲۳ تا ۳۸

سفرسوم جلسات ۳۹ تا ۱۳۳

سفرچهارم جلسات ۱۳۴ تا ۱۵۷